CAFFE CLUB    KULINARNY GLOBTROTER    MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ    PORTFOLIO AUTORA    BLOG

    

Między teorią a praktyką

Rozważania o szkolnictwie i rzemiośle.

    Jest to dział zawierający publikacje związane z edukacją zawodową. Główną tematyką tych publikacji jest praktyczna i teoretyczna nauka zawodu. W artykułach prezentowane są innowacyjne narzędzia dydaktyczne i projekty edukacyjne. Dużo miejsca w tych opracowaniach poświęcono również dylematom współczesnego szkolnictwa zawodowego i rzemieślniczego. Artykuły prezentowane w tym miejscu ukazały się drukiem w wydawnictwach branżowych Cukiernictwo i Piekarstwo oraz W Piekarni, W Cukierni
 

Nowy Model Szkoły

Almanach cukierniczo piekarski pod patronatem MEN 

Interaktywna wiedza

E-learning w naszym kraju ciągle jest zjawiskiem nowym i egzotycznym. Ta forma nauczania ma tylu oponentów co entuzjastów, jednak nie sposób nie dostrzec możliwości, jakie daje zarówno uczniom, jak i nauczycielom.  Projekt New Model School jest inicjatywą kolektywu nauczycieli – administratorów serwisów i platform e-learningowych. Celem tej działalności jest próba stworzenia wirtualnego środowiska edukacyjnego skupionego na motywowaniu uczniów do samodzielnego zdobycia nowej lub doskonalenia już zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

...cały artykuł

W Polsce nad programem Kreatywność i Innowacje pieczę sprawują Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Wśród wyróżnionych przykładów innowacji w dziedzinie nauka i technika znalazł się projekt Almanach Cukierniczo-Piekarski. Celem projektu jest stworzenie ogólnie dostępnego kompendium wiedzy z zakresu technologii żywności oraz specjalizacji: produkcja piekarsko-ciastkarska. Almanach w wersji internetowej oraz jego drukowany odpowiednik zostały stworzone z myślą o uczniach zawodów cukiernik i piekarz oraz ich nauczycielach i mistrzach praktycznej nauki zawodu.

...cały artykuł

Jak trafić do współczesnego ucznia, jak zachęcić go do pracy nad rzemiosłem, rozwijać chęć nauki? Propozycji zawsze było wiele, od szpicruty (to niekoniecznie dobry pomysł) przez zajęcia uatrakcyjniane filmami bądź prezentacjami. Świat pędzi do przodu i nauka również. Nawet uczniowie zawodu wymagającego w równym stopniu wiedzy praktycznej co teoretycznej, jak np. cukiernicy czy piekarze, poszli o krok do przodu i do gromadzenia informacji wykorzystują nowe medium – internet.

...cały artykuł

Kompendium potrzebnej wiedzy

Między teorią a praktyką

Znikające cukiernie

Stworzenie portalu Almanach cukierniczo - piekarski podyktowane było głównie brakiem podręcznika dostosowanego do potrzeb zmieniającego się programu nauczania, który zawierałby treści zarówno z zakresu technologii produkcji piekarsko-cukierniczej, jak i dziedzin pokrewnych. Forma Almanachu pozwala na łatwy dostęp do materiałów dydaktycznych – strona jest wykorzystywana podczas zajęć szkolnych. Almanach jest opracowaniem, które nigdy nie zostanie zamknięte. W planach jest rozszerzenie Almanachu o treści z zakresu technologii innych branż przemysłu spożywczego, wymusza to niejako zapotrzebowanie użytkowników tego portalu.

...cały artykuł

Obecnie w zasadzie nie istnieje znacząca korelacja pomiędzy nauczaniem przedmiotów zawodowych w szkole a praktyczną nauką zawodu w zakładach rzemieślniczych. Ma to często swoje odzwierciedlenie w wynikach późniejszych egzaminów czeladniczych i egzaminach przeprowadzanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Czy można jednoznacznie wskazać czynniki wpływające na powstanie takiej sytuacji? Otóż wina leży zarówno po stronie zakładów szkolących, jak i szkół.

...cały artykuł

 

Postępu nie da się zatrzymać, jednak pozostaje żal gdy giną tradycje rzemieślniczych rodów, a wraz z nimi romantyzm małych zakładów w podwórkach miejskich kamienic i sklepików na rogu ulicy, gdzie dotychczas codziennie rano robiliśmy zakupy, gdzie witano nas po imieniu i – gdy było ciężko – dawano zakupy „na zeszyt”. Jak będzie wyglądało nasze miasto bez nich? Gdzie będziemy szukali zegarmistrza, szewca, piekarza czy cukiernika, gdy znudzą się nam już „rodzinne wycieczki” do hipermarketów i centrów handlowych?

...cały artykuł

 

 

Na lekcje do muzeum

Okruchy tradycji

Plejada słodkich pomysłów

Coraz większa liczba muzeów organizuje lekcje muzealne dla szkół zainteresowanych wprowadzaniem nowych form kształcenia. Co ważne, zbiory muzealne poświęcone rozwojowi gospodarczemu regionu związane są z działalnością na tym terenie cechów rzemieślniczych. Jednym z celów zajęć i lekcji prowadzonych w muzeum jest odejście od systemu klasowo-lekcyjnego oraz przygotowanie wrażliwych na dobra kultury odbiorców – uczniów. Muzea odgrywają ważną rolę w procesie dydaktycznym. W czasie lekcji muzealnej bardziej niż w wielu innych okolicznościach możliwe jest rozwijanie u uczniów umiejętności kojarzenia znanych faktów z nowo poznanymi elementami, pozwalającymi rozszerzyć ich dotychczasową wiedzę.

...cały artykuł

Będąc w okolicach Skoczowa, należy koniecznie zaplanować wizytę w Brennej i tak romantycznym, niecodziennym, pachnącym chlebem i miodem miejscu, jakim jest Chlebowa Chata. Chlebowa Chata zaprasza na spotkanie z okruchem tradycji wypieku chleba. Tymi słowami witani są goście odwiedzający dom państwa Jadwigi i Mariana Dudysów. Wśród zgromadzonych tu pamiątek znajdują się tradycyjne sprzęty, meble i wyposażenie wiejskiego domostwa oraz dawne maszyny i urządzenia stosowane w gospodarstwie rolniczym. Odwiedzający gospodarstwo mogą spróbować samodzielnie wymłócić zboże cepami i w kamiennych żarnach przemielić ziarno na mąkę, by następnie własnoręcznie wyrobić ciasto, uformować podpłomyki lub chleby i wypiec je w tradycyjnym piecu z otwartym paleniskiem.

...cały artykuł

Zakończyły się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Cukierniczej Plejada Słodkich Pomysłów. W ponad dwudziestu szkołach w całej Polsce trwały eliminacje, w trakcie których wyłoniono uczestników etapów okręgowych. Finał konkursu odbędzie się podczas targów Baltpiek. Uczniowie pod opieką swych nauczycieli mieli za zadanie wykonać prace konkursowe, których fotografie wraz z dokładnym opisem produkcji muszą przesłać do organizatorów. Zadaniem szkolnych zespołów jest opracowanie nowatorskich receptur na ciasta, z wykorzystaniem otrzymanych darmowych próbek surowców i komponentów firm Dr. Oetker i Martin Braun.

...cały artykuł

 

Zdrowe i przyjazne miejsce pracy
 

Szkoleniowe tourne adeptów rzemiosła
 

Wystawa na słodko

Kampania informacyjna „Zdrowe i przyjazne miejsce pracy” ma na celu ochronę kultury pracy, dzielenie się wiedzą z zakresu dobrej praktyki, a także zwiększenie świadomości głównych zasad BHP, którymi powinni kierować się pracodawcy. Na szczególną uwagę zasługuje nowatorskie podejście do kwestii bezpieczeństwa pracy. Wieloaspektowe ujęcie tematyki znacznie rozszerza dotychczasowe definiowanie zagadnień BHP, obejmując w równym stopniu zarówno sferę pracy, jak i bardzo ważną przecież sferę osobistą pracowników.

...cały artykuł

Laureaci Międzyszkolnego Konkursu Piekarsko-Ciastkarskiego Szkół Subregionu Rybnicko-Raciborskiego, jaki odbył się w Rybniku, otrzymali nagrodę łączącą przyjemne z pożytecznym – uzyskali możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w specjalnie zorganizowanych warsztatach szkoleniowych z zakresu techniki i technologii produkcji piekarsko-ciastkarskiej. Uczniowie brali udział w zajęciach praktycznych prowadzonych przez mistrza-instruktora w firmie Zeelandia. Zamysłem tego typu działań jest ukierunkowywanie zainteresowań i aktywności uczniów szkół zawodowych tak, aby zdobywanie wiedzy i umiejętności stawało się równocześnie osobistą pasją.

...cały artykuł

Nieprzerwanie od 1998 roku w Rybniku w okolicach świąt Bożego Narodzenia odbywa się piekarsko- cukiernicza fiesta. Dzięki współpracy Cechu Rzemiosł w Rybniku oraz szkół zawodowych i techników kształcących młodych adeptów rzemiosła organizowana jest „Wystawa na słodko”. Słodkiej wystawie od kilku lat towarzyszy rozstrzygany w tym samym czasie Międzyszkolny Konkurs Piekarsko-Ciastkarski Szkół Subregionu Rybnickiego. W konkursie biorą udział uczniowie szkół zawodowych oraz szkół zawodowych specjalnych realizujących wspólnie Program Szkół Współpracujących, będący oddolną inicjatywą nauczycieli tych szkół i pozwalający na wspólne realizowanie zadań dydaktycznych oraz wychowawczych.

...cały artykuł

Spotkania ze sztuką cukierniczo - piekarską Szkoła Mistrzów
 

Zadania zawodowe
Nowe podejście do potwierdzania kwalifikacji zawodowych

Konkurs Piekarsko - Ciastkarski Subregionu Rybnickiego oraz Wystawa
Na Słodko to wydarzenia, które na stałe już wrosły w kalendarz wydarzeń branżowych województwa śląskiego. Corocznie od 1998 roku w grudniu, w przededniu świąt Bożego Narodzenia Rybnik staje się stolicą cukiernictwa i piekarstwa. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie wyróżniającej się młodzieży pobierającej naukę w zawodzie piekarza i cukiernika.

...cały artykuł

W Rybniku działa pierwsza na Śląsku zasadnicza szkoła zawodowa powołana z inicjatywy przedsiębiorców i rzemieślników. Jest to placówka, której aspiracją jest kształcenie nowoczesnej kadry zawodowej młodych mistrzów rzemiosła. Organem prowadzącym szkołę jest Rybnicka Izba Rzemieślnicza. Niedawno pod egidą szkoły rzemieślniczej rozpoczęła swą działalność nieformalna inicjatywa edukacyjna Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego.

...cały artykuł

Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych jest programem mającym na celu wypracowanie nowej formy potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Beneficjentami programu są pracownicy i osoby bezrobotne posiadający kwalifikacje zawodowe zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny. Potwierdzanie kwalifikacji według zadań zawodowych polega na zaliczeniu przez zdającego egzamin z zakresu danego zadania zawodowego.

...cały artykuł

Chatki z piernika – uczniowski konkurs
w Żorach
Lekcja z mistrzem

Wariacje z marcepanem

Nauka, a przy tym sporo zabawy. W dniach 16-22 lutego 2011 roku w ZS nr 1 w Żorach zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół zawodowych, techników, a także OHP. Podczas 3 etapów uczniowie musieli wykazać się nie tylko dokładnością, ale i pomysłowością.

...cały artykuł

24.03.2011 r. w Zespole Szkół nr 1 w Żorach odbyło się szkolenie dla uczniów klasy II ZSZ w zawodzie cukiernik i piekarz z zakresu produkcji wyrobów na bazie ciast żytnich prowadzonych na kwasach piekarskich oraz ciast pszennych produkowanych na rozczynach drożdży.  Szkolenie przeprowadził mistrz świata w piekarnictwie, zdobywca pucharu Louisa Lesaffre’a, Tomasz Kaszuba,.

...cały artykuł

 

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego po raz kolejny zorganizowała
warsztaty dla przyszłych mistrzów. Tym razem szkolenie zorganizowano przy współpracy z fi rmami CREDIN i 5M, a jego program obejmował metody dekoracji wyrobów z zastosowaniem mas plastycznych. Na trzydniowych warsztatach spotkało się 21 uczniów – cukierników, piekarzy i kucharzy ze szkół w Żorach, Jastrzębiu-Zdroju i Rubniku.

...cały artykuł

Igraszki z drożdżówkami  

 

Uczniowie pięciu szkół zawodowych pobierający naukę w zawodach cukiernik i piekarz mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach technologicznych poświęconych metodom produkcji ciast drożdżowych i półfrancuskich. 2.06.2011 r. odbyła się kolejna "Lekcja z MIstrzem". Zajęcia poprowadził Piotr Burzawa, laureat ogólnopolskiego etapu konkursu o puchar Louisa Lesaff re’a.

...cały artykuł

 

 

Zadania zawodowe
(r)ewolucja systemu potwierdzania
kwalifikacji zawodowych
Młodzi próbują swoich sił

Mała akademia i duża firma

W ramach programu, zadania dla zawodów piekarz, cukiernik (i in.) zostaną podzielone na zadania zawodowe o podstawowym (odpowiadającym poziomowi czeladnika) i rozszerzonym (odpowiadającym poziomowi mistrzowskiemu) stopniom trudności. Uczestnik programu wybiera, w obrębie jakich zadań zawodowych chciałby potwierdzić swoje kwalifikacje. Każdy, kto z wynikiem pozytywnym zda egzamin, otrzyma certyfikat potwierdzający kwalifikacje w obrębie trzech zadań zawodowych.

...cały artykuł

Dla adeptów sztuki piekarskiej i cukierniczej konkursy to prawdziwy poligon doświadczalny przed podjęciem stałej pracy. Okazja do skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką ocenianą przez mistrzów zawodu. Szkoda tylko, że konkursów coraz mniej, a i chętnych do udziału nie jest zbyt wielu. Dlatego też warte uznania są wszelkie inicjatywy stawiające na zawodowy rozwój młodych
pracowników i podnoszenie ich umiejętności zawodowych.

...cały artykuł

 

 

Na początku bieżącego roku pod patronatem Cechu i Izby Rzemieślniczej w Rybniku rozpoczęła swą działalność niezależna inicjatywa edukacyjna: Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego. Celem działań Akademii jest pobudzanie aktywności zawodowej uczniów w zawodzie cukiernik i piekarz poprzez wzbogacanie praktyki i teorii zawodu o nowe formy i treści, wykraczające poza tradycyjny program nauczania obowiązujący w szkole zawodowej.

...cały artykuł

 

Patologiczne praktyki - epizod I: Martyna Toksyczna szkoła - epizod II: Robert

Toksyczna szkoła - epizod III: Tadeusz

Przyzwyczailiśmy się już do narzekania na coraz niższy poziom kształcenia zawodowego i brak zainteresowania rozwojem zawodowym uczniów zakładów cukierniczo – piekarskich. Czy jednak sami narzekający na taki stan rzeczy są całkiem bez winy?

...cały artykuł

Konkursy i olimpiady organizowane dla uczniów są jedną z form uatrakcyjniania procesu edukacji młodych adeptów fachu cukierniczego i piekarskiego. Jednak czy nadal mamy do czynienia ze zdrową rywalizacją, czy też z chorą ambicją? A może imprezy te dawno już stały się konkursami wzajemnej adoracji?

...cały artykuł

W pogoni za Europą na polski grunt przeszczepia się standardy, których celem jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego. Działania te, choć pozornie słuszne i uzasadnione, mają jednak często zupełnie odwrotny skutek.

...cały artykuł

 

Konfrontacja Mistrzów Piernikowe warsztaty

Wiosenna sesja szkoleń technologicznych

Dzięki współpracy Akademii i Zespołu
Szkół nr 1 w Żorach w szkolnej pracowni spotkali się uczniowie klas II ZSZ, by wziąć udział w niecodziennej lekcji. Zajęcia z zakresu technologii piekarskiej poprowadził mistrz świata w piekarstwie, zdobywca pucharu Louisa Lesaffre – Tomasz Kaszuba. Towarzyszył mu laureat ubiegłorocznej edycji Konkursu Piekarsko-Cukierniczego Subregionu Rybnickiego w kategorii piekarz – Sylwester Stawarczyk, uczeń klasy III ZSZ w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.

...cały artykuł

Warsztaty piernikarskie „Wielkie pierniczenie”, zorganizowane przez Małą Akademię Mistrzostwa Zawodowego, odbyły się przedostatnim tygodniu lutego. Dzięki współpracy z Crmą EcoTrade – producentem m.in. mieszanek do ciast piernikowych oraz hurtownią surowców cukierniczo-piekarskich 5M Logistyka z Rybnika, 14 uczniów mogło wziąć udział w szkoleniu i uzyskać certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych w obrębie zadania zawodowego: produkcja wyrobów na bazie ciast piernikowych.

...cały artykuł

Warsztaty technologiczne „Wariacje z marcepanem” zorganizowano w dniach 18-20 kwietnia w pracowni szkolonej Zespołu Szkół nr 1 w Żorach. Poświęcone były metodom dekoracji wyrobów ciastkarskich z zastosowaniem mas plastycznych. W szkoleniach prowadzonych przez Zbigniewa Drosia, Marcina Knapa oraz Sławomira Kotulę (technologów firmy Credin) wzięła udział 21-osobowa grupa młodzieży ze szkół zawodowych subregionu rybnickiego.Z kolei we współpracy z firmą Eco Trade Mała Akademia zorganizowała
seminarium technologiczne pod nazwą „Wiosenne inspiracje”

...cały artykuł

 

 

stat4u